top of page
Search

FUJITECH COMPANIONS WITH HANDONG E&C GREEN DAY

As our country continues to develop, Fujitech positions itself in the canvas of innovation and aims to contribute to the construction of modern urban projects. Partnering with Green Day, we believe that the youth of Vietnam will seize opportunities and bring about positive changes for the nation.

Đất nước ngày càng phát triển, Fujitech đặt mình vào bức tranh của sự đổi mới và mong muốn góp phần xây dựng các công trình đô thị hiện đại. Đồng hành với Green Day, chúng tôi tin rằng sức trẻ Việt Nam sẽ là những người nắm bắt cơ hội, tạo nên những thay đổi tích cực cho đất nước.

In 2020, Vietnam's population reached 77.6 million, and by 2023, it has risen to 100 million (an average increase of about 1 million people per year). This indicates a rapid and relatively high population density compared to land area, creating significant pressure on managing and developing the socio-economic aspects.

Năm 2020, quy mô dân số nước ta đạt 77,6 triệu người, và năm 2023 nó đã tăng lên đạt mốc 100 triệu người ( Trung bình dân số Việt Nam tăng khoảng 1 triệu/năm). Điều này cho thấy mật độ dân số ở Việt Nam tăng nhanh và khá cao so với diện tích đất, gây áp lực lớn đối với việc quản lý và phát triển kinh tế xã hội.


Land area adjustments also affect the scale of urban development. When large land areas are insufficient, there is a need for urbanization, the construction of infrastructure, and new urban areas. This creates numerous job opportunities, facilitating education, healthcare, and entertainment, and one of the developing industries to meet urbanization needs is the elevator industry, a pursuit undertaken by our company, Fujitech.

Diện tích đất cũng điều chỉnh quy mô phát triển đô thị. Khi diện tích đất lớn không đủ lớn sẽ dẫn đến nhu cầu đô thị hoá, xây dựng các cơ sở hạ tầng và các khu đô thị mới. Điều này tạo ra nhiều cơ hội việc làm, thuận lợi cho việc học tập, y tế và giải trí,..và một trong số ngành nghề phát triển để đáp ứng nhu cầu đô thị hóa đó là ngành thang máy mà công ty TNHH Fujitech chúng tôi đang theo đuổi.

Join Fujitech in embracing the green spirit, positivity, and boundless energy at Green Day 2023. We, the youth, have the ability to shape the future and make the world sustainable!

Hãy cùng Fujitech hưởng ứng tinh thần xanh, tích cực và tràn đầy năng lượng tại Green Day 2023. Chúng ta, những người trẻ, có khả năng thay đổi tương lai và thế giới bền vững!


Comments


bottom of page