top of page
Search

ITM Factory Visiting

Tham Quan Nhà Máy ITM


On November 29, an ITM factory visiting was held. The employees of the An Lac project site & HO teamvisited the ITM factory. The Factory Visiting was held from 8:30 a.m. to 2:00 p.m. Employees were able to look around the site where the ITM Renovation Project was in progress, learn about the technology used in the project, conduct related discussions, and improve their understanding of the site.


Ngày 29/112, kỹ sư ở công trình An Lạc & Văn Phòng Chính đã đến tham quan nhà máy ITM.

Buổi tham quan được tổ chức từ 8:30 sáng đến 2:00 chiều. Các kỹ sư đã tham quan xung quanh dự án mà chúng ta đang thực hiện. Đồng thời tìm hiểu về công nghệ được sử dụng trong dự án, tiến hành thảo luận công việc liên quan và nâng cao hiểu biết của họ về dự án.


The ITM Factory Visiting gave employees the "ITM Project" overview and gave them a chance to learn more about the New Technology of Speed Desk System. Employees unfamiliar with the factory project were given a useful time to gain knowledge in a wider range of fields through this ITM Factory Visiting


Qua buổi tham quan này, các kỹ sư có cái nhìn tổng quan hơn về "Dự án ITM" và có cơ hội tìm hiểu thêm về Kỹ Thuật thi công sàn mới hệ Speed Desk.

Không những làm quen với dự án mà còn có khoảng thời gian hữu ích thu thập thêm kiến thức trong phạm vi rộng hơn thông qua buổi tham quan này.


bottom of page