top of page
Search

Visit to Binh Hoa Event


The BH event took place on August 28 at the Binh Hoa site. At the Binh Hoa site, the Diamond Project and Binh Hoa Project are underway.

Sự kiện Bình Hòa diễn ra vào ngày 28 tháng 8 tại công trường Bình Hòa. Tại công trường Bình Hòa, Dự án Diamond và Dự án Bình Hòa đang được triển khai.


The event was held to support the people who are working on the Binh Hoa project, in commemoration of the completion of the Diamond Project.

Sự kiện được tổ chức để hỗ trợ những người đang làm việc trong dự án Bình Hòa, kỷ niệm ngày hoàn thành Dự án Diamond.

About 600 workers at the Binh Hoa site, Handong, SYPM, NHO and other sub-contractors attended the event.

Everyone at the event encouraged each other, sharing pork and other foods.

Khoảng 600 công nhân tại công trường Bình Hòa, Handong, SYPM, NHO và các nhà thầu phụ đã tham dự sự kiện này. Mọi người trong sự kiện khuyến khích lẫn nhau, cùng nhau ăn thịt lợn và các thức ăn khác.


The event also featured awards for the hard work of the team and the workers.

They also handed out bags with the words ‘Let's learn and give it to others’

Sự kiện này cũng có giải thưởng cho sự chăm chỉ của đội và công nhân.

Họ cũng đưa ra những chiếc cặp sách với thông điệp “Học hành chăm chỉ để cho đi”.Comments


bottom of page